Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu z 1 ​ , z 2 ​ là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 3 z + 5 = 0 . Giá trị của ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ bằng

Kí hiệu  là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của  bằng


 

  1. 3

  2. 10

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán A Ta có z 2 − 3 z + 5 = 0 ⇔ ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ = ∣ ∣ ​ 2 3 ​ + 2 11 ​ ​ i ​ ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ 2 3 ​ − 2 11 ​ ​ i ​ ∣ ∣ ​ = 2 5 ​

Đáp án A

Ta có  

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG