Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

II.Choose the word whose underlined part is pronounced differently frome that of the other A. hi B. my C. five D. in

II.Choose the word whose underlined part is pronounced differently frome that of the other

A. hi

B. my

C. five

D. in

  1. hi

  2. my

  3. five

  4. in

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. in

Đáp án đúng: D. in

1

Câu hỏi tương tự

Which word below has the sound /əʊ/ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG