Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A. office B. behind C. clinic D. picture

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. office

B. behind

C. clinic

D. picture

  1. office

  2. behind

  3. clinic

  4. picture

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. behind

Đáp án đúng: B. behind

1

Câu hỏi tương tự

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A. day B. lake C. tall D. plane

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG