Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Identify the one underlined word or phrase A, B, C, or D that must be changed for the sentence to be correct. M a n y p o e ts enh a n c e their wo r k b y c r e a ti n g a c ontr a st a mo n g re a lism a nd s y mbolismin a g iven p o e m.

 Identify the one underlined word or phrase A, B, C, or D that must be changed for the sentence to be correct.

Many poets enhance their work by creating a contrast among realism and symbolism in a given poem.

  1. Many

  2. their work

  3. creating

  4. among

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. a mo n g Among => between Among: ở giữa ( đám đông, nhiều hơn 2 vật/ đồ vật/ something) Between A and B: giữa A và B ( 2 vật) Dịch: Nhiều nhà thơ nâng cao công việc của họ bằng cách tạo ra một sự tương phản giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tượng trưng trong một bài thơ nhất định.

Đáp án đúng:D. among

Among => between

Among: ở giữa ( đám đông, nhiều hơn 2 vật/ đồ vật/ something) Between A and B: giữa A và B ( 2 vật)
Dịch: Nhiều nhà thơ nâng cao công việc của họ bằng cách tạo ra một sự tương phản giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tượng trưng trong một bài thơ nhất định.

 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best options Nam ........... to school by bike as usual.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG