Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

I. Cirle the odd one out A. math B. history C. timetalbe D. literature

I. Cirle the odd one out

A. math

B. history

C. timetalbe

D. literature

  1. math

  2. history

  3. timetalbe

  4. literature

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C.timetalbe

Đáp án đúng: C. timetalbe

2

Câu hỏi tương tự

Choose the right words to fill the blanks. Maths books are on the shelves............the right. A. on B.at C. to D.in

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG