Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

I.Cirle the odd oneout A. game B. soccer C. volleyball D. housework

I.Cirle the odd one out

A. game

B. soccer

C. volleyball

D. housework

  1. game

  2. soccer

  3. volleyball

  4. housework

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. housework

Đáp án đúng: D. housework

1

Câu hỏi tương tự

Choose the right words to fill the blanks. ........don't you come to my house?- OK.Let's go A.Why B.Let's C.When D.What

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG