Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

I. Circle the odd one out A. city B. get up C.brush D.wash

I. Circle the odd one out

A. city

B. get up

C. brush

D. wash

  1. city

  2. get up

  3. brush

  4. wash

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A.city

Đáp án đúng: A.city

1

Câu hỏi tương tự

I. Cirle the odd one out A. my B. she C. her D. his

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG