Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

ho hàm số u(x) liên tục trên đoạn [0;5] và có bảng biến thiên như hình vẽ. CÓ bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 3 x ​ + 10 − 2 x ​ = m . u ( x ) có nghiệm trên đoạn [0;5]?

ho hàm số u(x) liên tục trên đoạn [0;5] và có bảng biến thiên như hình vẽ. CÓ bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình  có nghiệm trên đoạn [0;5]?

  1. 6

  2. 4

  3. 5

  4. 3

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Theo bảng biến thiên ta có trên [0;5]thì 1 ≤ u ( x ) ≤ 4 ( 1 ) Ta có Ta có Bảng biến thiên Do đó ta có trên [0;5] thì 10 ​ ≤ f ( x ) ≤ 5 ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có Để phương trình 3 x ​ + 10 − 2 x ​ = m . u ( x ) có nghiệm trên đoạn [0;5] ⇔ phương trình u ( x ) 3 x ​ + 10 − 2 x ​ ​ = m có nghiệm trên đoạn [0;5] ⇔ 4 10 ​ ​ ≤ m ≤ 5 Vì m ∈ Z nên m ∈ {1;2;3;4;5}

Chọn C

Theo bảng biến thiên ta có trên [0;5] thì 

Ta có display style square root of 3 x end root plus square root of 10 minus 2 x end root equals m times u not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis not stretchy left right double arrow fraction numerator square root of 3 x end root plus square root of 10 minus 2 x end root over denominator u not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis end fraction equals m

Ta có

f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator square root of 3 over denominator 2 square root of x end fraction minus fraction numerator 2 over denominator 2 square root of 10 minus 2 x end root end fraction semicolon f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow square root of 3 square root of 10 minus 2 x end root equals 2 square root of x not stretchy left right double arrow 3 left parenthesis 10 minus 2 x right parenthesis equals 4 x not stretchy left right double arrow x equals 3

Bảng biến thiên

Do đó ta có trên [0;5] thì 

Từ (1) và (2) ta có display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell m a x invisible function application f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals f not stretchy left parenthesis 3 not stretchy right parenthesis equals 5 end cell row cell m i n invisible function application u not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals u not stretchy left parenthesis 3 not stretchy right parenthesis equals 1 end cell end table text  và  end text open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell min f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis equals square root of 10 end cell row cell max u not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals u not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis equals 4 end cell end table close close

Để phương trình  có nghiệm trên đoạn [0;5]  phương trình 

 có nghiệm trên đoạn [0;5]

Vì mZ nên  m{1;2;3;4;5}

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 tại giao điểm của đồ thị với trục Ox ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG