Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hiệu bình phương các số lẻ liên tiếp thì luôn chia hết cho A. 8 B. 9 C. 10 D. Cả A, B, C đều sai

Hiệu bình phương các số lẻ liên tiếp thì luôn chia hết cho

A. 8            

B. 9            

C. 10          

D. Cả A, B, C đều sai

  1. 10 

  2. Cả A, B, C đều sai

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Gọi hai số lẻ liên tiếp là 2k – 1; 2k + 1 (k Є N * ) Theo bài ra ta có (2k + 1) 2 – (2k – 1) 2 = 4k 2 + 4k + 1 – 4k 2 + 4k – 1 = 8k ⁝ 8 Đáp án cần chọn là: A. 8

Lời giải

Gọi hai số lẻ liên tiếp là 2k – 1; 2k + 1 (k Є N*)

Theo bài ra ta có

(2k + 1)2 – (2k – 1)2 = 4k2 + 4k + 1 – 4k2 + 4k – 1 = 8k ⁝ 8

Đáp án cần chọn là: A. 8

1

Câu hỏi tương tự

Cho 10 a 2 = 10 b 2 + c 2 . Chứng minh rằng ( 7 a − 3 b + 2 c ) ( 7 a − 3 b − 2 c ) = ( 3 a − 7 b ) 2

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG