Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai xe A và B chuyển động trên cùng một đường thẳng, xuất phát từ hai vị trí cách nhanh một khoảng bằng . Đồ thị vận tốc theo thời gian của chúng được biểu diễn trên một hệ trục tọa độ là hai đường song song.( Hình 1.3). Câu nào sau đây là đúng? a.Trong khoảng thời gian từ , hai xe chuyển động đều. b.Trong khoảng thời gian từ , hai xe chuyển động chậm dần đều. c.Trong khoảng thời gian từ , hai xe chuyển động nhanh dần đều. d.Hai xe có cùng một gia tốc. e.Hai xe luôn luôn cách nhau một khoảng cố định, bằng .

Hai xe A và B chuyển động trên cùng một đường thẳng, xuất phát từ hai vị trí cách nhanh một khoảng bằng calligraphic l .

Đồ thị vận tốc theo thời gian của chúng được biểu diễn trên một hệ trục tọa độ là hai đường song song.( Hình 1.3).

Câu nào sau đây là đúng?

a.Trong khoảng thời gian từ 0 minus t subscript 1 , hai xe chuyển động đều.

b.Trong khoảng thời gian từ 0 minus t subscript 1, hai xe chuyển động chậm dần đều.

c.Trong khoảng thời gian từ 0 minus t subscript 1, hai xe chuyển động nhanh dần đều.

d.Hai xe có cùng một gia tốc.

e.Hai xe luôn luôn cách nhau một khoảng cố định, bằng undefined .

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.Sai. Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song song với trục thời gian. b.Đúng. Trong khoảng thời gian từ , cả hai xe đều có vận tốc dương và gia tốc âm, trái dấu nhau, dó đó chuyển động là chậm dần đều. c.Sai. d.Đúng. Hai đường biểu diễn song song với nhau, số góc bằng nhau nên gia tốc của hai xe là như nhau. e. Sai. Hai xe đuổi kịp nhau lúc

a.Sai. Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song song với trục thời gian.

b.Đúng. Trong khoảng thời gian từ 0 minus t subscript 1, cả hai xe đều có vận tốc dương và gia tốc âm, trái dấu nhau, dó đó chuyển động là chậm dần đều.

c.Sai.

d.Đúng. Hai đường biểu diễn song song với nhau, số góc bằng nhau nên gia tốc của hai xe là như nhau.
e. Sai. Hai xe đuổi kịp nhau lúc t equals open vertical bar fraction numerator calligraphic l over denominator v subscript O A end subscript minus v subscript O B end subscript end fraction close vertical bar 

1

Câu hỏi tương tự

Hai ô-tô xuất phát cùng một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng đi qua B chuyển động cùng chiều theo hướng A đến B. Vận tốc của ô-tô xuất phát từ A với v = 60km/h, vận tốc của...

27

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG