Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

hai xạ thủ A và B tập bắn một cách độc lập với nhau. Mỗi người bắn hai phát đạn. Xác suất bắn trúng của A và của B trong mỗi lần bắn tương ứng là 0,4 và 0,5. Gọi X là số phát trúng của A, Y là số phát trúng của B và Z =|X-Y| là chênh lệch giữa số phát trúng của hai người. Lập bảng phân bố xác suất của X, Y, Z.

hai xạ thủ A và B tập bắn một cách độc lập với nhau. Mỗi người bắn hai phát đạn. Xác suất bắn trúng của A và của B trong mỗi lần bắn tương ứng là 0,4 và 0,5. 

Gọi X là số phát trúng của A, Y là số phát trúng của B và Z =|X-Y| là chênh lệch giữa số phát trúng của hai người. Lập bảng phân bố xác suất của X, Y, Z. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ừ t ậ p h ợ p c á c s ố t ự nhi ê n c ó 5 ch ữ s ố m à c á c ch ữ số đề u kh á c 0, lấ y ngẫu nhi ê n 1 s ố . T í nh x á c su ấ t để lấ y đượ c s ố c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG