Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đ ầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ
sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4giờ thì được 2 over 3 bể nước.
Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Tính:

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG