Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 6 giờ thì đầy bể. Nếu để riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, sau đó đóng lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 6 giờ thì đầy bể. Nếu để riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, sau đó đóng lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được 2 over 5bể. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là (giờ) (x>6) thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là (giờ) (y>6) Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 6 giờ thì đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, sau đó đóng lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được bể Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình Đối chiếu với điều kiện, giá trị x = 10; y = 15 thỏa mãn Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là 10 giờ, thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là 15 giờ

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là (giờ) (x>6)
thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là (giờ) (y>6)
Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 6 giờ thì đầy bể 
rightwards double arrow 1 over x plus 1 over y equals 1 over 6 left parenthesis 1 right parenthesis
vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, sau đó đóng lại và mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì được 2 over 5 bể 
rightwards double arrow 2 cross times 1 over x plus 3 cross times 1 over y equals 2 over 5 left parenthesis 2 right parenthesis 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 over x plus 1 over y equals 1 over 6 end cell row cell 2 cross times 1 over x plus 3 cross times 1 over y equals 2 over 5 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 10 end cell row cell y equals 15 end cell end table close
Đối chiếu với điều kiện, giá trị x = 10; y = 15 thỏa mãn
 
Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là 10 giờ, thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là 15 giờ

6

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a/ Rút gọn Q b/ Tính giá trị của Q khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG