Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai tia đối nhau là A.Hai tia tạo thành đường thẳng ; B. Hai tia có chung gốc ; C. Hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ; D. Hai tia chỉ có môt điểm gốc chung.

Hai tia đối nhau là

A.Hai tia tạo thành đường thẳng ;

B. Hai tia có chung gốc ;

C. Hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ;

D. Hai tia chỉ có môt điểm gốc chung. 

  1. Hai tia tạo thành đường thẳng ; 

  2. Hai tia có chung gốc ; 

  3. Hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ; 

  4. Hai tia chỉ có môt điểm gốc chung.

     

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ;

ĐÁP ÁN C. Hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ;  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình a. Kí kiệu nào sau đây đúng ? A.A∉ d ; B. B ∉ d ; C. C ∈ d ; D. C ∉ d.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG