Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai thùng hàng đựng sản phẩm, thùng I đựng 10 sản phẩm trong đó có 8 sản phẩm tốt, thùng II đựng 8 sản phẩm trong đó có 6 sản phẩm tốt. Lấy ngẫu nhiên từ thùng I ra 2sản phẩm bỏ vào thùng II, sau đó từ thùng 2 lấy ra 1 sản phẩm. Gọi X, Y, Z là số sản phẩm tốt lấy ra từ thùng I, thùng II. Tìmbảng phân phối xác suất của Y, Z

Hai thùng hàng đựng sản phẩm, thùng I đựng 10 sản phẩm trong đó có 8 sản phẩm tốt, thùng II đựng 8 sản phẩm trong đó có 6 sản phẩm tốt.

Lấy ngẫu nhiên từ thùng I ra 2 sản phẩm bỏ vào thùng II, sau đó từ thùng 2 lấy ra 1 sản phẩm.

Gọi X, Y, Z là số sản phẩm tốt lấy ra từ thùng I, thùng II.

Tìm bảng phân phối xác suất của Y, Z

 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các giá trị của Y là 0, 1, 2 Các xác suất tương ứng: P [ Y = 0 ] = C 10 2 ​ C 2 2 ​ ​ = 45 1 ​ P [ Y = 1 ] = C 10 2 ​ C 8 1 ​ . C 2 1 ​ ​ = 45 16 ​ P [ Y = 2 ] = C 10 2 ​ C 8 2 ​ ​ = 45 28 ​ Vậy: Đặt [Y = i] = Y i Các giá trị có thể nhận được của Z là 0, 1. P [ Z = 0 ] = P ( Y 0 ​ ) . P [ Z = 0/ Y 0 ​ ] + P ( Y 1 ​ ) . P [ Z = 0/ Y 1 ​ ] + P ( Y 2 ​ ) . P [ Z = 0/ Y 2 ​ ] = 45 1 ​ . 10 4 ​ + 45 16 ​ . 10 3 ​ + 45 28 ​ . 10 2 ​ = 450 108 ​ P [ Z = 1 ] = P ( Y 0 ​ ) . P [ Z = 1/ Y 0 ​ ] + P ( Y 1 ​ ) . P [ Z = 1/ Y 1 ​ ] + P ( Y 2 ​ ) . P [ Z = 1/ Y 2 ​ ] = 45 1 ​ . 10 6 ​ + 45 16 ​ . 10 7 ​ + 45 28 ​ . 10 8 ​ = 450 342 ​ Vậy:

Các giá trị của Y là 0, 1, 2

Các xác suất tương ứng:

Vậy:

Đặt [Y = i] = Yi

Các giá trị có thể nhận được của Z là 0, 1.

Vậy:

2

Câu hỏi tương tự

Trên các tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một chữ số sau: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 6 tầm thẻ đó thành một hàng ngang Tim xác suất để số xếp được là: 1 ) Số có 6 chữ số. 2) Sổ có 6 chữ số lẻ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG