Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ 2 là 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc mỗi ô tô.

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ 2 là 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc mỗi ô tô.

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi vận tốc của xe thứ nhất và xe thứ hai theo thứ tự là: v 1 ​ và v 2 ​ ( v 1 ​ > 0 ; v 2 ​ > 0 , km/giờ) Vì mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên ta có phương trình thứ nhất: v 1 -v 2 =10 (1) Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quảng đường AB là: t 1 ​ = v 1 ​ 120 ​ (h) Thời gian ô tô thứ hai đi hết quảng đường AB là: t 2 ​ = v 2 ​ 120 ​ (h) Vì Ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ nên ta có phương trình thứ hai: t 2 ​ − t 1 ​ = 0 , 4 ⇔ v 2 ​ 120 ​ − v 1 ​ 120 ​ = 0 , 4 ⇔ v 1 ​ v 2 ​ 120 ( v 1 ​ − v 2 ​ ) ​ = 0 , 4 (2) Thay (1) vào (2) ta được: v 1 ​ v 2 ​ 120.10 ​ = 0 , 4 ⇒ v 1 ​ v 2 ​ = 3000 (3) Từ (1) => v 1 ​ = v 2 ​ + 10 thay vào (3) ta được: ⇔ v 2 ​ ( v 2 ​ + 10 ) = 3000 ⇔ v 2 2 ​ + 10 v 2 ​ − 3000 = 0 ​ { v 2 ​ = 50 ( TM ) v 2 ​ = − 55 ( L ) ​ Khi v 2 =50=>v 1 =50+10=60 Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 60 km/giờ; vận tốc của xe thứ hai là 50 km/giờ

Gọi vận tốc của xe thứ nhất và xe thứ hai theo thứ tự là:   và  (,km/giờ)

Vì mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên ta có phương trình thứ nhất: v1-v2=10  (1)

Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quảng đường AB là: (h)

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quảng đường AB là: (h)

Vì Ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ nên ta có phương trình thứ hai:

 (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

 (3)

Từ (1) =>   thay vào (3) ta được:

Khi v2=50=>v1=50+10=60

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 60 km/giờ; vận tốc của xe thứ hai là 50 km/giờ

1

Câu hỏi tương tự

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG