Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai khối cầu giống nhau được đặt sao cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu thay một trong hai khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là A. 2F. B. 16F. C. 8F. D. 4F.

Hai khối cầu giống nhau được đặt sao cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu thay một trong hai khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là

    A. 2F.

    B. 16F.

    C. 8F.

    D. 4F.

  1. 2F

  2. 16F

  3. 8F

  4. 4F

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Khi bán kính khối cầu tẳng gấp hai (r’ 2 = 2r 2 ) thì khối lượng của khối cầu là: Giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:

Chọn C.

Khi bán kính khối cầu tẳng gấp hai (r’2 = 2r2) thì khối lượng của khối cầu là:

13 câu trắc nghiệm Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn cực hay có đáp án

Giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:

13 câu trắc nghiệm Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn cực hay có đáp án  

1

Câu hỏi tương tự

Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 10 m/s 2 , bán kính Trái Đất là 6400 km. Gia tốc rơi tự do ở độ cao 600km gần nhất giá trị nào ?. A.7,2 m/s 2 B. 8,4m/s 2 C. 6,8m/s 2 D. 9,1m/s 2

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG