Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy xác định a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất: { y 2 = x 3 − 4 x 2 + a x ( 1 ) x 2 = y 3 − 4 y 2 + a y ( 2 ) ​

Hãy xác định a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất:

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xác định a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất: { y 2 = x 3 − 4 x 2 + a x ( 1 ) x 2 = y 3 − 4 y 2 + a y ( 2 ) ​ Dễ thấy ngay x = y là một nghiệm của hệ, khi đó: (1) ⇔ x 3 - 5x 2 +ax = 0 ⇔ x = 0 hay x 2 - 5x + a = 0 * Khi x = 0 thì y = 0. Vậy (0; 0) là một nghiệm của hệ. * Khi x  = 0 thì x 2 - 5x + a phải vô nghiệm, do đó: 25 - 4a < 0 ⇔ a > 4 25 ​ Vậy hệ có nghiệm duy nhất (0; 0) khi a > 4 25 ​

Xác định a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất:

Dễ thấy ngay x = y là một nghiệm của hệ, khi đó:
(1)  x3 - 5x2 +ax = 0  x = 0 hay x2 - 5x + a = 0
* Khi x = 0 thì y = 0. Vậy (0; 0) là một nghiệm của hệ.
* Khi x 0 thì x2 - 5x + a phải vô nghiệm, do đó:
25 - 4a < 0  a > 
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (0; 0) khi a > 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ &gt; 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG