Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng. a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km. b. Tại t 1 ​ = 2 h thì x 1 ​ = 40 km và tại t 2 ​ = 3 h th ı ˋ x 3 ​ = 90 km

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng.
a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km.
b. Tại  thì và tại 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có phương trình chuyển động của vật x = x o ​ + vt a.Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36km/h nên v = -36 (km/h) với t = 1,6; x = 6km nên 6 = x 0 ​ − 36.1 , 5 ⇒ x 0 ​ = 60 km Vậy phương trinh chuyển động của vật là x = 60 - 36t

Ta có phương trình chuyển động của vật 

a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36km/h nên v = -36 (km/h) với t = 1,6; x = 6km nên 
Vậy phương trinh chuyển động của vật là x = 60 - 36t

4

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là x = 35 - 5t (m). Xác định tọa độ của vật tại thời điểm t = 2s và quãng đường vật đi được trong 2s đó?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG