Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn n hưng nhỏ hơn

Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn square root of 2 nhưng nhỏ hơn square root of 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các số đó có thể là 1,42 và

Các số đó có thể là 1,42 và fraction numerator square root of 2 plus square root of 3 over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG