Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy tìm tất cả các hàm f:Z + -> thỏa mãn ba điều kiện sau: a. f(m+n)-f(m)-f(n) = 0 hoặc 1, ∀ m , n ∈ Z + b. f(2)=0, f(3)>0 c.f(9m) ⋮ 3 , ∀ m ∈ N

Hãy tìm tất cả các hàm f:Z-> thỏa mãn ba điều kiện sau:

a. f(m+n)-f(m)-f(n) = 0 hoặc 1, 

b. f(2)=0, f(3)>0

c.f(9m)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Ta kí hiệu Z * là tập hợp cả các số nguyên dương Cho hàm f: Z * -> Z * thỏa mãn. f(x+y)+f(x-y)=2f(x).f(y), ≥ ∀ x , y ∈ Z ∗ , x > y Chứng minh rằng f(2) =2f 2 (1)-1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG