Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3: 3; 81; 1;19; 9 1 ​ ; 3 3 ​ ; 3 3 ​ 1 ​

Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3:

3; 81; 1; 19;

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

log 3 ⁡3=1;log 3 ⁡⁡81=log 3 ⁡3 4 =4 log 3 ⁡3=4 lo g 3 ​ 1 = 0 ; lo g 3 ​ 9 1 ​ = lo g 3 ​ 3 − 2 = − 2 ; lo g 3 ​ 3 3 ​ = lo g 3 ​ 3 3 1 ​ = 3 1 ​ ; lo g 3 ​ 3 3 ​ 1 ​ = lo g 3 ​ 3 − 3 1 ​ = − 3 1 ​

log3⁡3=1;log3⁡⁡81=log3⁡34=4 log3⁡3=4

1

Câu hỏi tương tự

Đặt lo g 2 ​ 3 = a ; lo g 2 ​ 5 = b . Hãy biểu diễn lo g 3 ​ 240 theo a và b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG