Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần : a.

Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần :

a. 1 over 15 comma space 2 over 5 comma space 7 over 15 comma space 1 third space b. space 7 over 10 comma space 4 over 5 comma 63 over 100 comma 1 half

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHUONG PHAP GIAI a, Chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của 2 số b, Quy đồng mẫu số các phân số rồi sắp xếp Lời giải chi tiết a.

PHUONG PHAP GIAI

a, Chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của 2 số

b, Quy đồng mẫu số các phân số rồi sắp xếp


Lời giải chi tiết 

a. 1 over 15 comma space 1 third comma 2 over 5 comma 7 over 15 comma b. space 1 half semicolon space 63 over 100 comma 7 over 10 comma 4 over 5

2

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn các phân số sau đây : A. B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG