Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy rút gọn biểu thức k = 0 ∑ n ​ [ 2 k + 1 n + 2 k ​ ] ở đ o ˊ 1 ≤ n ∈ N

Hãy rút gọn biểu thức 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của tam thức f(x) =x 2 +ax+1, trong đó a là số nguyên lẻ. Chứng minh rằng: a. Sn +x 1 n +x 2 n ∈ Z , ∀ n ≥ 1 b. (S n .S n+1 )=1 , ∀ n ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG