Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy điền vào ô trống số hợp lí : a b - a+b

Hãy điền vào ô trống số hợp lí :
 

a negative 1 fifth 3 over 4 3 over 4  
b   negative 5 over 8   -3 over 4
a+b 2 over 15   5 over 8 5 over 8 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tính và điền vào bảng a b - - a+b

 

Phương pháp giải:

Tính và điền vào bảng 

a negative 1 fifth 3 over 4 3 over 4 11 over 8 
b 1 fifth negative 5 over 8 -1 over 8 -3 over 4
a+b 2 over 15 1 over 8 5 over 8 5 over 8  

3

Câu hỏi tương tự

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG