Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy điền số đối của mỗi số vào bảng sau : a+1 ab-2 cd-ab (a+c)-b+d

Hãy điền số đối của mỗi số vào bảng sau :

 

a+1  ab-2 cd-ab (a+c)-b+d
       

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

phương pháp giải Tính kết quả rồi tìm số đối của kết quả sau đó điền vào bảng Lời giải chi tiết a+1 ab-2 cd-ab (a+c)-b+d -a-1 -ab+2 ab-cd b-a-c-d

 

phương pháp giải

Tính kết quả rồi tìm số đối của kết quả sau đó điền vào bảng

Lời giải chi tiết 

 

a+1  ab-2 cd-ab (a+c)-b+d
-a-1 -ab+2 ab-cd b-a-c-d

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG