Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy điềm số thích hợp vào chỗ … sau :

Hãy điềm số thích hợp vào chỗ … sau :

a right parenthesis space 2 to the power of 5 cross times 4 to the power of 7 equals 2 space

b right parenthesis space 2 to the power of 8 cross times 4 to the power of 7 equals 2 

c right parenthesis 4 to the power of 5 divided by 2 to the power of 7 equals 2 

d right parenthesis space 8 to the power of 5 divided by 4 to the power of 7 equals 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng công thức lũy thừa của một thương: Và công thức lũy thừa của 1 tích:

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức lũy thừa của một thương: a to the power of m divided by a to the power of n equals a to the power of m minus n end exponent

Và công thức lũy thừa của 1 tích: a to the power of m cross times a to the power of n equals a to the power of m plus n end exponent 

a right parenthesis space 2 to the power of 5 cross times 4 to the power of 7 equals 2 to the power of 19 

 b right parenthesis space 2 to the power of 8 cross times 4 to the power of 7 equals 2 to the power of 22 

c right parenthesis 4 to the power of 5 divided by 2 to the power of 7 equals 2 cubed 

d right parenthesis space 8 to the power of 5 divided by 4 to the power of 7 equals 2 


 

6

Câu hỏi tương tự

Tìm số tận cùng của các số sau đây : a) b)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG