Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of x là:
A. 3 to the power of x ln 3 plus C
B. x.3 to the power of x minus 1 end exponent plus C
C. 3 to the power of x plus C
D. fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 

  1. 3 to the power of x ln 3 plus C 
     

  2. x.3 to the power of x minus 1 end exponent plus C 

  3. 3 to the power of x plus C 

  4. fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn D.

Ta có: integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral 3 to the power of x d x equals fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 
Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x 3 x 4 + x − 4 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG