Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số x 6 khi khai triển đa thức P ( x ) = ( 5 − 3 x ) 10 có giá trị bằng đại lượng nào sau đây?

Hệ số x6 khi khai triển đa thức  có giá trị bằng đại lượng nào sau đây?
 

  1. large C subscript 10 superscript 4.5 to the power of 6.3 to the power of 4

  2. negative large C subscript 10 superscript 6.5 to the power of 4.3 to the power of 6

  3. negative large C subscript 10 superscript 4.5 to the power of 6.3 to the power of 4

  4. large C subscript 10 superscript 6.5 to the power of 4.3 to the power of 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Sử dụng công thức khai triển của nhị thức: Công thức tổng quát của khai triển nhị thức: Cách giải: Ta có: P ( x ) = ( 5 − 3 x ) 10 = Để có hệ số của x 6 thì: k = 6 ⇒ hệ số của x 6 :

Đáp án A

Phương pháp:
Sử dụng công thức khai triển của nhị thức: open parentheses a plus b close parentheses to the power of n equals stack sum from k equals 0 to n of large C subscript n superscript k a to the power of n minus k end exponent b to the power of k with blank below and blank on top

Công thức tổng quát của khai triển nhị thức:T subscript k plus 1 end subscript equals large C subscript n superscript k a to the power of n minus k end exponent b to the power of k

Cách giải:
Ta có:stack sum from k equals 0 to 10 of large C subscript 10 superscript k space 5 to the power of 10 minus k end exponent left parenthesis negative 3 x right parenthesis to the power of k equals sum from k equals 0 to 10 of large C subscript 10 superscript k space 5 to the power of 10 minus k end exponent left parenthesis negative 3 right parenthesis to the power of k. x to the power of k with blank below and blank on top

Để có hệ số của x6 thì: hệ số của xlarge C subscript 10 superscript 6.5 to the power of 4. left parenthesis negative 3 right parenthesis to the power of 6 equals large C subscript 10 end subscript superscript 6 end superscript.5 to the power of 4.3 to the power of 6
 

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG