Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số góc của số hạng chứa x 5 trong khai triển (x-2) 9 là

Hệ số góc của số hạng chứa x5trong khai triển (x-2)9 

  1. open parentheses negative 2 close parentheses to the power of 5 C subscript 9 superscript 5 x to the power of 5

  2. - 4032

  3. 2 to the power of 4 C subscript 9 superscript 4 x to the power of 5

  4. 2016

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.2016

ĐÁP ÁN D. 2016 

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức .Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG