Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số của x 16 trong khai triển nhị thức niutơn là ...

Hệ số của x16 trong khai triển nhị thức niutơn open parentheses x squared plus 1 over x close parentheses to the power of 20là ...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hai chữ số tận cùng của tổng S=105 + 110 + 115 + .....+ 995 là :...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG