Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số của x 6 trong khai triển ( 3 x + 1 ) 6 ( 3 x 2 + 2 x + 3 1 ​ )

Hệ số của trong khai triển
 

  1. 2268

  2. 20412

  3. 6804

  4. 84

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có => Hệ số của x 6 trong khai triển đã cho là

Đáp án B

Ta có 

=> Hệ số của trong khai triển đã cho là a subscript 6 equals 1 third large C subscript 9 superscript 6.3 to the power of 6 equals 20412
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG