Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số của x 5 trong khai triển ( 1 + x ) 12 là:

Hệ số của  trong khai triển  là:

  1. 210

  2. 792

  3. 820

  4. 220

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Số hạng chứa x 5 trong khai triển ( 1 + x ) 12 là: T 6 ​ = C 12 5 ​ x 5 = 792 nên chọn đáp án B.

Chọn B.

Số hạng chứa  trong khai triển  là:  nên chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG