Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số của x 5 trong khai triển biểu thức x 2 ( x − 2 ) 5 + ( 2 x − 1 ) 6 bằng

Hệ số của  trong khai triển biểu thức  bằng

  1. 152

  2. 232

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+) Tìm hệ số của x 3 trong khai triển ( x − 2 ) 5 Ta có , hệ số của x 3 là khi k = 3 ⇒ hệ số bằng +) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển ( 2 x − 1 ) 6 Ta có Vậy số hạng chứa x 5 tương ứng với k = 5 ⇒ hệ số của x 5 là: − 192 Vậy hệ số của x 5 trong khai triển là: − 152

+) Tìm hệ số của  trong khai triển 

Ta có T subscript k plus 1 end subscript equals large C subscript 5 superscript k open parentheses x close parentheses to the power of k. open parentheses negative 2 close parentheses to the power of 5 minus k end exponent, hệ số của  là khi  hệ số bằng large C subscript 5 superscript 3.4 equals 40

+) Tìm hệ số của  trong khai triển 

Ta có T subscript k plus 1 end subscript equals large C subscript 6 superscript k. open parentheses 2 x close parentheses to the power of k. open parentheses negative 1 close parentheses to the power of 6 minus k end exponent equals large C subscript 6 superscript k. open parentheses 2 close parentheses to the power of k. open parentheses x close parentheses to the power of k. open parentheses negative 1 close parentheses to the power of 6 minus k end exponent

Vậy số hạng chứa  tương ứng với  hệ số của  là: 

Vậy hệ số của  trong khai triển là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG