Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình có số nghiệm là:

Hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 to the power of x plus y end exponent equals 1 end cell row cell ln x plus ln y equals 2 end cell end table close có số nghiệm là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG