Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình { x y ​ + y x ​ = 30 x x ​ + y y ​ = 35 ​ có nghiệm là:

Hệ phương trình  có nghiệm là: 

  1. x = 2, y = 3 hoặc ngược lại 

  2. x = 4, y = 9  hoặc ngược lại  

  3. x = 5, y = 6  hoặc ngược lại 

  4. a, b, c đều sai 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x = 4, y = 9 hoặcngược lại

ĐÁP ÁN B. x = 4, y = 9  hoặc ngược lại  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG