Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hộp đựng 3 bi xanh, 2 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu là:

Hộp đựng 3 bi xanh, 2 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A n ( Ω ) = C 8 4 ​ = 70 Gọi A là biến cố: "Lấy được 4 bi đủ 3 màu". TH1: 1 xanh, 1 đỏ, 2 vàng: C 3 1 ​ C 2 1 ​ C 3 2 ​ = 18 TH2: 1 xanh, 2 đỏ, 1 vàng: C 3 1 ​ C 2 2 ​ C 3 1 ​ = 9 TH3: 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng: C 3 2 ​ C 2 1 ​ C 3 1 ​ = 18 Do đó: n ( A ) = 18 + 9 + 18 = 45 Vậy xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu là: P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 70 45 ​ = 14 9 ​

Chọn A

Gọi A là biến cố: "Lấy được 4 bi đủ 3 màu".

TH1: 1 xanh, 1 đỏ, 2 vàng: 

TH2: 1 xanh, 2 đỏ, 1 vàng: 

TH3: 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng: 

Do đó: 

Vậy xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = ( 2 6 ​ − 5 ) 2020 ( 2 6 ​ + 5 ) 2021

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG