Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vuông có cạnh bằng 3cm. Độ dài đường chéo của hình vuông đó bằng

Hình vuông có cạnh bằng 3cm. Độ dài đường chéo của hình vuông đó bằng

  1. 6cm

  2. 9cm

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Độ dài đường chéo của hình vuông cạnh 3cm bằng 3 2 ​ = 18 ​ cm Chọn C

Độ dài đường chéo của hình vuông cạnh 3cm bằng 

Chọn C

5

Câu hỏi tương tự

Tứ giác nào sau đây có tâm đối xứng mà không có trục đối xứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG