Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ nào dưới đây là đồ thị của hai hàm số y = f (x)và y = x . f (x) ?

Hình vẽ nào dưới đây là đồ thị của hai hàm số y = f (x)và y = x . f (x) ?

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ít nhất phải có đồ thị hàm số y =f (x) và y = x . f (x) cùng cắt trục hoành nghiệm của f (x) = 0 và riêng đồ thị của y = x . f (x) sẽ đi qua gốc O. Như vậy, chỉ có đáp án B và C thỏa mãn điều kiện đầu tiên này. Ở hai đáp án này dựa vào dấu hiệu đồ thị y =x . f (x) sẽ đi qua gốc O, nên suy ra đường parabol phải là đồ thị hàm số y = f (x) = ax 2 - b (với a, b > 0). Suy ra: y = x . f (x) = ax 3 − bx , và sẽ có dạng đồ thị ở đáp án B.

Ít nhất phải có đồ thị hàm số y = f (x) và y = x . f (x) cùng cắt trục hoành nghiệm của f (x) = 0 và riêng đồ thị của y = x . f (x) sẽ đi qua gốc O.

Như vậy, chỉ có đáp án B và C thỏa mãn điều kiện đầu tiên này.

Ở hai đáp án này dựa vào dấu hiệu đồ thị y = x . f (x) sẽ đi qua gốc O, nên suy ra đường parabol phải là đồ thị hàm số y = f (x) = ax2 - b (với a, b > 0). Suy ra: y = x . f (x) = ax3 − bx , và sẽ có dạng đồ thị ở đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Ông X ban đầu có một số tiền là 420 triệu VNĐ đem gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với hình thức lãi kép 0,5% tính cho một tháng. Sau đúng 10 tháng ông X đến ngân hàng rút ra 100 triệu VNĐ. Tiếp đó sau...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG