Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = x 3 + 3 x 2 . Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình 3 x 2 − 3 ​ = m − x 3 ​ có hai nghiệm thực phân biệt.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình  có hai nghiệm thực phân biệt.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: 3 x 2 − 3 ​ = m − x 3 ​ ⇔ { x 2 ≥ 1 3 x 2 − 3 = m − x 3 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ [ x ≥ 1 x ≤ − 1 ​ x 3 + 3 x 2 = m + 3 ​ Từ đó ta xét hàm số y = x 3 + 3 x 2 trên ( − ∞ ; − 1 ] ∪ [ 1 ; + ∞ ) . Đồ thị của nó chính là phần nét liền. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng d : y = m + 3 cắt đồ thị "nét liền" tại 2 điểm phân biệt. Suy ra: 2 ≤ m + 3 ≤ 4 ⇔ − 1 ≤ m ≤ 1.

Chọn A

Ta có: 

Từ đó ta xét hàm số  trên 

Đồ thị của nó chính là phần nét liền.

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng  cắt đồ thị "nét liền" tại 2 điểm phân biệt.

Suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG