Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình lăng trụ tam giác A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng V .khi đó, hình chóp A.BB’CC’ có thể tích bằng:

Hình lăng trụ tam giác  có thể tích bằng V .khi đó, hình chóp A.BB’CC’ có thể tích bằng:

  1. -

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có V = V A B B ′ C C ′ ​ + V A A ′ B ′ C ′ ​ ,mà V A A ′ B ′ C ′ ​ = 3 V ​ Chọn B

ta có  ,mà 

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ l n 3 l n 5 ​ e x + 2 e − x − 3 dx ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG