Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là 1 tam giác vuông tại A và AC=b, góc C=60 o . Đồng thời đường chéo BC của mặt bên (BB'C'C) tạo với mp(AA'C'C) một góc 30 o . a. Tính độ dài đoạn AC b. Tính thể tích của khối lăng trụ.

Hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là 1 tam giác vuông tại A và AC=b, góc C=60o. Đồng thời đường chéo BC của mặt bên (BB'C'C) tạo với mp(AA'C'C) một góc 30o.

a. Tính độ dài đoạn AC

b. Tính thể tích của khối lăng trụ.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A B ⊥ A C A B ⊥ A A ′ ​ } => A B ⊥ ( A A ′ C ′ C ) => A C ′ B =30 0 (như hình bên) Trong tam giác ABC ta có AB=AC.tg60 0 =b 3 ​ b. Trong tam giác vuông ACC' có C'C=C'A 2 - AC 2 =9b 2 -b 2 =8b 2 Suy ra C'C= 2 2 ​ b . Từ đó thể tích của khối lăng trụ ABCA'B'C' bằng: V= C ′ C . 2 1 ​ A B . A C = 6 ​ b 3

Ta có 

=> =300 (như hình bên)

Trong tam giác ABC ta có AB=AC.tg600=b

b. Trong tam giác vuông ACC' có C'C=C'A2- AC2=9b2-b2=8b2

Suy ra C'C= .

Từ đó thể tích của khối lăng trụ ABCA'B'C' bằng:

V=

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 3. Tính thể tích khối tứdiện ACB'D'

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG