Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có tâm mặt cầu ngoại tiếp là điểm I. Mệnh đề nào sau đây là đúng.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có tâm mặt cầu ngoại tiếp là điểm I. Mệnh đề nào sau đây là đúng.

  1. Luôn tồn tại tâm I, nhưng vị trí I phụ thuộc vào kích thước của hình hộp

  2. I là trung điểm A'C

  3. Không tồn tại tâm I

  4. I là tâm đáy ABCD

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật, ta xác định tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy( là giao điểm của hai đường chéo) Khi đó I là trung điểm của đoạn nối 2 tâm và cũng là trung điểm của A'C

Để xác định mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật, ta xác định tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy( là giao điểm của hai đường chéo)

Khi đó I là trung điểm của đoạn nối 2 tâm và cũng là trung điểm của A'C

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : − 1 x ​ = 2 y + 2 ​ = 2 z − 1 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG