Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình gồm các điểm cách O một khoảng6cmlà: A. Đường tròn tâm O, bán kính6cm; B. Hình tròn tâm O, bán kính6cm; C. Đường tròn tâm O, bán kính3cm; D. Hình tròn tâm O, bán kính3cm.

Hình gồm các điểm cách O một khoảng 6cm là :

A. Đường tròn tâm O, bán kính 6cm;

B. Hình tròn tâm O, bán kính 6cm;

C. Đường tròn tâm O, bán kính 3cm;

D. Hình tròn tâm O, bán kính 3cm. 

  1. Đường tròn tâm O, bán kính 6cm; 

  2.  Hình tròn tâm O, bán kính 6cm;

  3.  Đường tròn tâm O, bán kính 3cm;

  4. Hình tròn tâm O, bán kính 3cm.

     

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.Đường tròn tâm O, bán kính6cm; Phương pháp: Nhận biết: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng6cm6cmlà đường tròn tâm O bán kính6cm. Cách giải: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng6cm là đường tròn tâm O bán kính6cm.

ĐÁP ÁN A. Đường tròn tâm O, bán kính 6cm;  

Phương pháp: Nhận biết: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm6cm là đường tròn tâm O bán kính 6cm.

Cách giải:

Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là đường tròn tâm O bán kính 6cm. 

2

Câu hỏi tương tự

Điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng sau a -15 8 b 3 a+b -7 6 -8 a-b ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG