Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình dưới là đồ thị của hàm số y = x − 3 x . Sử dụng đồ thị đã cho, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 64 ∣ x ∣ 3 = ( x 2 + 1 ) 2 ( 12 ∣ x ∣ + m ( x 2 + 1 )) có nghiệm.

Hình dưới là đồ thị của hàm số . Sử dụng đồ thị đã cho, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm.

  1. Với mọi m

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. − 2 ≤ m ≤ 2 64 ∣ x ∣ 3 − 12 ∣ x ∣ ( x 2 + 1 ) 2 = m ( x 2 + 1 ) 3 ⇔ ∣ ∣ ​ x 2 + 1 4 x ​ ∣ ∣ ​ 3 − 3 ∣ ∣ ​ x 2 + 1 4 x ​ ∣ ∣ ​ = m ( ∗ ) Đặt t = ∣ ∣ ​ x 2 + 1 4 x ​ ∣ ∣ ​ , t ∈ [ 0 ; 2 ] . Tìm m để phương trình t 3 − 3 t = m có nghiệm t ∈ [ 0 ; 2 ] Từ đồ thị đã cho, ta suy ra đồ thị của hàm số y = t 3 − 3 t , t ∈ [ 0 ; 2 ] Từ đó ta có kết quả thỏa mãn yêu cầu bài toán là: − 2 ≤ m ≤ 2

A. Đặt 
Tìm m để phương trình  có nghiệm 
Từ đồ thị đã cho, ta suy ra đồ thị của hàm số 
Từ đó ta có kết quả thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o t am g i a ˊ c A BC c o ˊ A ( − 1 ; 3 ; 2 ) , B ( 2 ; 0 ; 5 ) , C ( 0 ; − 2 ; 1 ) . Đư ờ n g t r u n g t u y e ^ ˊ n A M c ủ a t am g i a ˊ c A BC c o ˊ p h ươ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG