Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, S D = 2 a 13 ​ ​ . Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB. Thể tích khối chóp là

Hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, . Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB. Thể tích khối chóp là 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: HD = a 2 + ( 2 a ​ ) 2 ​ = 2 a 5 ​ ​ Xét tam giác vuông SHD có: S H = S D 2 − H D 2 ​ = ( 2 a 13 ​ ​ ) 2 − ( 2 a 5 ​ ​ ) 2 ​ = a 2 ​ Ta có chiều cao của khối chóp là SH, diện tích đáy là S A BC D ​ = a 2 . Vậy thể tích khối chóp là: V = 3 1 ​ a 2 ​ a 2 = 3 a 3 2 ​ ​

Chọn A

Ta có: 

 Xét tam giác vuông SHD có:   

Ta có chiều cao của khối chóp là SH, diện tích đáy là .

Vậy thể tích khối chóp là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh , tâm và . Các cạnh , , cùng tạo với mặt đáy một góc . Tính theo thể tích của khối lăng trụ đã cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG