Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp S.ABC có SA=3a và S A ⊥ ( A BC ) , AB=BC=2a, A BC = 12 0 ∘ . Thể tích khối chóp S.ABC là:

Hình chóp S.ABC có SA=3a và , AB=BC=2a, . Thể tích khối chóp S.ABC là: 

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và điểm I ( 1 ; 2 ; − 3 ) . Mặt cầu ( S ) tâm I và tiếp xúc m p ( P ) có phương trình:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG