Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình chóp ( H ) có đúng 2020 cạnh. Số mặt của hình (H)là

Hình chóp ( H ) có đúng 2020 cạnh. Số mặt của hình (H) là

  1. 2019 

  2. 1010.

  3. 1011

  4. 2020 .

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải : Chọn C Gọi n là số cạnh của đa giác đáy của hình chóp. Khi đó hình chóp sẽ có tất cả là 2n cạnh bao gồm n cạnh bên và n cạnh đáy. Theo bài ra hình chóp có tất cả là 2020 cạnh thì đa giác đáy sẽ có2020 : 2 = 1010cạnh, tương ứng với mỗi cạnh đáy sẽ có 1 mặt bên. Do đó sẽ có 1010 mặt bên và 1 mặt đáy nên có tất cả là 1011 mặt.

Lời giải :  

Chọn C 

Gọi n là số cạnh của đa giác đáy của hình chóp.

Khi đó hình chóp sẽ có tất cả là 2n cạnh bao gồm n cạnh bên

và n cạnh đáy.  

Theo bài ra hình chóp có tất cả là 2020 cạnh thì đa giác đáy sẽ

có 2020 : 2 = 1010 cạnh, tương ứng với mỗi cạnh đáy sẽ có

1 mặt bên. Do đó sẽ có 1010 mặt bên và 1 mặt đáy nên có

tất cả là 1011 mặt.

39

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = a 3 ​ có hai mặt phẳng (SAB); (SAC) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa SC với mặt đáy bằng 6 0 ∘ . Tính khoảng cách từ A đến mặ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG