Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình bên là đồ thị của ba hàm số được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Hình bên là đồ thị của ba hàm số  

 được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do và là hai hàm đồng biến nên . Do nghịch biến nên Vậy bé nhất. Mặt khác, lấy , khi đó tồn tại để . Dễ thấy Vậy

Do  và  là hai hàm đồng biến nên .

Do  nghịch biến nên  Vậy  bé nhất.

Mặt khác, lấy , khi đó tồn tại  để .

Dễ thấy  

Vậy  

1

Câu hỏi tương tự

Cho là số thực tùy ý và là các số thực dương khác 1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG