Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng ?

Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng ?
 

 1. Hình lập phương. 
   

 2. Bát diện đều.
   

 3. Tứ diện đều
   

 4. Lăng trụ lục giác đều
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình tứ diện đều không có tâm đối xứng.

Hình tứ diện đều không có tâm đối xứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu và hai đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với , song song với và ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG